בית הכרם-הגשר העולה מגן השחר לתיכון ליד האומיברסיטה